Personvernerklæring for leietakere

Personvernerklæring for leietakere

Behandling av personopplysninger hos Grønvold Boligstiftelse

Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger hos Grønvold Boligstiftelse er Prodecon AS ved eiendomsforvalter Kirsten Carnes. Kontaktinformasjonen til behandlingsansvarlig er:

Postadresse: Postboks 56, 1324 Lysaker

E-post: kirsten.carnes@prodecon.no

Telefon: 67 11 33 70

Organisasjonsnr: 881 250 772

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  1. Oppfylle avtale du har inngått med vårt selskap. Behandlingen skjer med hjemmel i lov da de er for å oppfylle en kontraktsforpliktelse vi har med deg.
  2. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av berettiget interesse og/eller etter avtale.
  3. For informasjon om bruk av våre nettsider se eget skriv for dette.
  4. Ved eventuelle spørreundersøkelser vil eiendomsforvalter være ansvarlig. Vi vil alltid informere om formålet med spørreundersøkelsen, og hvorvidt den er anonym eller ikke. Grønvold Boligstiftelse vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt i den aktuelle spørreundersøkelsen. Det er frivillig å delta i spørreundersøkelser.

2. Utlevering og overføring av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være fordi du har samtykket til det, fordi utleveringen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg eller det foreligger lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Grønvold Boligstiftelse bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Der vi benytter oss av databehandlere, har vi databehandleravtaler. Vi overfører opplysninger til følgende tredjeparter per i dag:

  • DnB mottar nødvendige opplysninger for de som har opprettet depositum. Behandlingen skjer med hjemmel i lov da de er for å oppfylle en kontraktsforpliktelse vi har med deg.
  • Saga Regnskap mottar nødvendige opplysninger for å kunne sende ut faktura etc. Behandlingen skjer med hjemmel i lov da de er for å oppfylle en kontraktsforpliktelse vi har med deg.
  • Galant Inkasso mottar nødvendige opplysninger i forbindelse med innfordring. Behandlingen skjer med hjemmel i lov da de er for å oppfylle en kontraktsforpliktelse vi har med deg.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor Norge.

3. Varsel om nye innlegg lagt på hjemmesiden

Leietaker kan selv velge å følge Grønvold Boligstiftelses Facebook-side hvor vi varsler om nye innlegg på hjemmesiden. På samme måte kan leietaker velge å forlate Facebook-siden.

4. E-poster og telefon

Grønvold Boligstiftelse benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å oppfylle lovpålagte oppgaver og oppgaver etter direkte avtale. Eiendomsforvalter har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling journalføres. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet over.

Det sendes ikke sensitive personopplysninger med e-post. Mottatte e-post som inneholder sensitive opplysninger skal ikke distribueres videre, og tas ut av e-postsystemet.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Grønvold Boligstiftelse benytter krypterte eposter/ordinær post i oversendelse av personopplysninger med Namsfogden/Politiet.

5. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

6. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende en epost til; post@prodecon.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Hvis vår behandling av dine personopplysninger skjer på bakgrunn av samtykke, kan du til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende en epost til post@prodecon.no

7. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

8. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene.